Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गंगाप्रसाद न्यौपाने


गंगाप्रसाद न्यौपाने


गंगाप्रसाद न्यौपाने
उप सचिव

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद उप सचिव
इमेल gangamitra@gmail.com
सम्पर्क 9841208124
बहाल मिति N/A