Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मुरारी वस्ती


मुरारी वस्ती


मुरारी वस्ती
उप सचिव

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद उप सचिव
इमेल murariwati2016@gmail.com
सम्पर्क 9851161570
बहाल मिति N/A